Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Wypłata stypendium szkolnego
(18 listopad 2015)
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2015/2016 STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

(07 lipiec 2015)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (aktualizacja 22.04)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko:
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach

(26 marzec 2015)
Sprawozdania z realizacji projektu systemowego POKL

„Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary w 2014r.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

(28 listopad 2014)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na "Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy

(30 lipiec 2014)
Ogłoszenie o przetargu 3/2014

 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary

(07 maj 2014)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego