Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2015/2016 STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

(07 lipiec 2015)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (aktualizacja 22.04)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko:
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach

(26 marzec 2015)
Sprawozdania z realizacji projektu systemowego POKL

„Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary w 2014r.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

(28 listopad 2014)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na "Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy

(30 lipiec 2014)
Ogłoszenie o przetargu 3/2014

 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary

(07 maj 2014)
Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr 2/2014
na Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego pn. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary
(08 kwiecien 2014)
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Szaflary z dnia  4 lutego 2014 r

w sprawie zlecenia  organizacji  pozarządowej  zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej ­„wykonywanie usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w punkcie rehabilitacyjnym i w domu pacjenta dla mieszkańców Gminy Szaflary w 2014 r." przy wsparciu finansowym przez Gminę Szaflary .

(04 luty 2014)
Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr 1/2014

Przeprowadzenie diagnozy społeczno - zawodowej dla uczestników projektu systemowego

pt. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Szaflary pod kątem ustalenia dla nich dalszej ścieżki wsparcia.
(31 styczen 2014)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego